REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW

  Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia przez Tiketto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie drogą elektroniczną usług w zakresie korzystania i funkcjonowania portalu internetowego www.tiketto.pl (zwanego dalej „Serwisem Internetowym”)

  § 1
  DEFINICJ

  1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetoweg
  2. Serwis Internetowy – serwis internetowy w domenie www.tiketto.pl, do którego prawa przysługują Tiketto, z pomocą którego Tiketto udostępnia Użytkownikom informacje, w tym o Wydarzeniach oraz umożliwia zakup Biletów i Karnetów na ni
  3. Tiketto – Tiketto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-368, ul. Rzędzińska 3, REGON numer 14741182
  4. Obiekt – miejsce, w którym będzie się odbywać Wydarzeni
  5. Wydarzenie – każde widowisko w zakresie rozrywek, realizowane przez Organizatora, na które Bilety lub Karnety są sprzedawane w ramach Serwisu Internetoweg
  6. Bilet – bilet w formie PDF z fotokodem lub sms uprawniający Klienta do udziału w Wydarzeniu, możliwy do nabycia za pośrednictwem Serwisu Internetowego; Bilet udostępniany jest Klientowi posiadającemu konto w Serwisie Internetowym w zakładce o nazwie „Bilety” lub wysyłany na wskazany adres email lub numer telefon
  7. Karnet – dokumenty uprawniający Klienta do udziału w kilku powiązanych ze sobą Wydarzeniach lub w jednym Wydarzeniu z jednoczesnym przyznaniem Klientowi określonych przez Tiketto lub Organizatora bonusów, możliwy do nabycia za pośrednictwem Serwisu Internetowego; Karnet udostępniany jest w sposób określony przez Organizatora. O sposobie dostarczenia karnetu informujemy poprzez udostępnienie określonych możliwości dostarczenia karnetu, które widoczne są podczas procesu zakup
  8. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania korzystająca z Serwisu Internetoweg
  9. Klient – osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która zawiera z Tiketto umowę nabycia Biletu lub Karnet
  10. Usługi – usługi świadczone przez Tiketto drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu Internetoweg
  11. Agent Płatności – Transferuj.pl. Właścicielem i operatorem serwisu Transferuj.pl jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4798500,00 PLN (wpłacony w całości). Transferuj.pl jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo transakcji internetowych. Numery kart kredytowych klientów są chronione poprzez wysoki poziom zabezpieczeń strony płatności jak choćby 128 bit SS

  § 2
  POSTANOWIENIA OGÓLN

  1. Regulamin określa w szczególności zasady:
   1. świadczenia Użytkownikom przez Tiketto Usłu
   2. przetwarzania przez Tiketto danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznym
  2. Tiketto za pośrednictwem Serwisu Internetowego świadczy następujące Usługi:
   1. udostępniania treści informacyjnych o Wydarzeniach i innych w formie materiałów zamieszczanych na stronach Serwisu Internetoweg
   2. utworzenia i utrzymywania konta Użytkownika w Serwisie Internetowy
   3. newslette
   4. sprzedaży Biletów i Karnetó
  3. Warunki świadczenia części Usług, może być uregulowana odrębnymi regulaminami. W szczególności w Regulaminie Sprzedaży Biletów określone zostały zasady sprzedaży Biletów i Karnetów za pośrednictwem Serwisu Internetoweg
  4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Tiketto, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulamine
  5. Serwis Internetowy jest udostępniany Użytkownikom przez Tiketto za pośrednictwem sieci Internet, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego. Dostęp do Serwisu Internetowego jest dla Użytkowników dobrowolny i bezpłatny, o ile co innego wprost nie wynika z Regulaminu lub informacji zamieszczonych bezpośrednio w Serwisie Internetowym, przy czym Użytkownik nie może zostać obciążony żadnymi opłatami bez uprzedniego ich zaakceptowani
  6. Tiketto zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie Internetowym treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Interne
  7. Informacje znajdujące się w Serwisie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilneg
  8. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu Internetowego jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Interne
  9. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Założenie konta w Serwisie Internetowym wymaga akceptacji postanowień Regulamin
  10. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu Internetoweg
  11. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Internetowego w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowani

  § 3
  KORZYSTANIE Z SERWISU INTERNETOWEG

  1. Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z zawartymi w nim treściami. Korzystanie z Serwisu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulamini
  2. Tiketto dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych, systemów operacyjnych. Tiketto nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Serwisu Internetoweg
  3. Użytkownik, korzystając z Serwisu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu Internetowego. Wyjątek stanowią treści samodzielnie zamieszczone przez Użytkownika, jeżeli Serwis Internetowy umożliwia zamieszczanie takich treśc
  4. O ile Strony wyraźnie nie postanowią inaczej w zawartej pomiędzy nimi umowie, Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Tiketto lub osób trzecic
  5. Tiketto oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Użytkownicy powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Interne

  § 4
  KONTO UŻYTKOWNIK

  1. Świadczenie Usługi przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów zamieszczanych w Serwisie Internetowym oraz świadczenie pozostałych usług nie wymaga założenia konta w Serwisie Internetowy
  2. Serwis Internetowy umożliwia Użytkownikom założenie konta Użytkownika, z pomocą którego Użytkownicy uzyskują dostęp do z dodatkowych funkcji Serwisu Internetoweg
  3. W procesie rejestracji konta Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest podać następujące swoje dane:
   1. imię i nazwisko lub firm
   2. adres poczty e-mai
   3. numer telefonu komórkoweg
   4. może również załączyć swoje zdjęcie do profilu (nieobowiązkowe
   Podanie i aktualizowanie wskazanych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie, podanie danych nieprawidłowych lub ich nieaktualizowanie, może spowodować niemożność korzystania z pełnych możliwości oferowanych przez Serwis Internetow
  4. Dane Użytkowników wymienione w §4 ustęp 3 będą przetwarzane przez Tiketto wyłącznie w celu i na zasadach opisanych w §9 Regulamin
  5. W procesie rejestracji konta Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, jednakże odmowa zaakceptowania Regulaminu uniemożliwia założenie konta Użytkownik
  6. W procesie logowania do konta Użytkowania, Użytkownik zobowiązany jest podać adres email, na który zostało zarejestrowane konto oraz indywidualne hasł
  7. Użytkownik może usunąć swoje konto Użytkownika z Serwisu Internetowego wysyłając taką prośbę na adres bok@tiketto.pl.
  8. Użytkownik dokonując aktywacji konta Użytkownika wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi od momentu rozpoczęcia świadczenia Usług

  § 5
  USŁUGA NEWSLETTE

  1. Użytkownik może zamówić newsletter w dowolnym momencie korzystając z odnośnika w stopce Serwisu Internetowego o nazwie „Newsletter” w tym także podczas zakładania konta Użytkownika w Serwisie Internetowym albo w swoim profilu w koncie Użytkownik
  2. Newsletter ma charakter promocyjny i zawierał będzie informacje handlowe o produktach, usługach i wydarzeniach organizowanych przez podmioty trzecie współpracujące z Tiketto (w tym przez Organizatorów), jak również organizowane przez Tikett
  3. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z usługi newslettera poprzez wysłanie zgłoszenia rezygnacji na adres bok(at)tiketto.pl

  § 6
  ODPOWIEDZIALNOŚ

  1. Tiketto zobowiązuje się do świadczenia Usług, w szczególności utrzymywania konta w Serwisie Internetowym, wysyłania newslettera, umożliwienia zawierania na odległość umów sprzedaży Biletów i Karnetó
  2. Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Tikett
  3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawny
  4. Tiketto jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeśli powodem jest:
   1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Tikett
   2. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Tiketto
  5. Tiketto ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownik
  6. Tiketto nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności Agenta Płatności, operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Tiketto ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierz
  7. Tiketto nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownik
  8. Tiketto nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulamine
  9. Wyłącznym źródłem zobowiązań Tiketto jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy praw

  § 7
  OKRES ŚWIADCZENIA USŁU

  1. Rozpoczęcie świadczenia usług przez Tiketto wskazanych w §2 ustęp 2 pkt a) Regulaminu następuje z chwilą wejścia przez Użytkownika na stronę internetową Serwisu Internetowego, zaś zakończenie z chwilą jej zamknięci
  2. Rozpoczęcie świadczenia usług przez Tiketto wskazanych w §2 ustęp 2 pkt b) Regulaminu następuje z chwilą utworzenia przez Użytkownika konta Użytkowania, zaś zakończenie z chwilą usunięcia tego konta przez Użytkownika lub Tikett
  3. Rozpoczęcie świadczenia usług przez Tiketto wskazanych w §2 ustęp 2 pkt c) następuje z chwilą wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie wiadomości newslettera, zaś zakończenie z chwilą cofnięcia tej zgody w sposób określony w §5 ustęp 3 Regulamin
  4. O ile co innego nie wynika z Regulaminu oraz innych regulaminów określających zasady świadczenia Usług, Użytkownikom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie usług zawartej z Tiketto w ramach funkcjonowania Serwisu Internetowego, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umow
  5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane do Tiketto na adres poczty elektronicznej wskazany w § 10 Regulamin
  6. Tiketto uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie Usług, w tym do zablokowania dostępu do konta Użytkownika lub jego usunięcia, w stosunku do Użytkownika korzystającego z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulamin
  7. Tiketto może odmówić świadczenia Usługi i usunąć konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po rozwiązaniu umowy przez Tiketto i usunięciu konta z Serwisu Internetowego wskutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulamin
  8. Tiketto uprawniony jest do zakończenia działania Serwisu Internetowego w każdym czasie. Zamknięcie Serwisu Internetowego przez Tiketto równoważne będzie automatycznemu rozwiązaniu z Użytkownikami wszystkich umów o świadczenie Usług. O planowanym zamknięciu Serwisu Internetowego Tiketto powiadomi Użytkowników pocztą email wysłaną na aktualnie podane przez Użytkowników na ich kontach adresy emai

  § 8
  REKLAMACJ

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Tiketto w ramach Serwisu Internetowego, Użytkownik może składać za pomocą wiadomości email na adres bok(at)tiketto.pl
  2. Reklamacja musi zawierać imię i nazwisko lub firmę Użytkowania, adres e-mail Użytkownika oraz opis problemu umożliwiający jego prawidłową identyfikację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Tiketto zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresi
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wiadomości email przez Tiketto zawierającego pełne dane wskazane w §8 ustęp 2 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Tiketto może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacj
  4. O sposobie rozpoznania reklamacji przez Tiketto, Użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacj

  § 9
  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIE

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Tiketto jest Tikett
  2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Tiketto wyłącznie w celach określonych w Regulaminie, w tym w szczególności w celu prawidłowego i efektywnego świadczenia Usłu
  3. Tiketto może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników:
   1. nazwisko i imi
   2. logi
   3. adres poczty elektroniczne
   4. numer telefon
   5. wizerune
  4. Zbiór danych osobowych przekazanych Tiketto zgłaszany jest przez Tiketto Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowyc
  5. Dane osobowe przekazane Tiketto podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych może uniemożliwić prawidłowe wykonanie Usług przez Tikett
  6. Każdy, kto przekaże Tiketto swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usuwani
  7. Tiketto zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Tiketto może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownik
  8. Tiketto chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Tiketto, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochron
  9. Z zastrzeżeniem postanowienia §9 ustępu 10 Regulaminu, Tiketto nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika, na jego życzenie lub zgodnie z obowiązującymi przepisami praw
  10. Tiketto przekaże zgromadzone danych osobowe Użytkownika Organizatorowi organizującemu Wydarzenie, na które zostały zakupione Bilety lub Karnety, celu umożliwienia mu prawidłowe wykonanie zobowiązań Organizatora wobec Użytkownik
  11. Tiketto może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmioto
  12. Tiketto zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Tiketto firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie nie zawierają danych osobowych Użytkownikó
  13. Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego na jego urządzeniu końcowym mogą być zapisywane i udostępniane informacje (w tym z wykorzystaniem plików „cookies”) o preferencjach Użytkownika, jak również ustawień aplikacji. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika informacje oraz uzyskującym do nich dostęp jest Tikett
  14. Informacje są zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika albo bezpośrednio w bazie Serwisu Informatycznego, albo w postaci plików „cookies”. Pliki „cookies” („ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zawierające informację o preferencjach Użytkownika, jak również ustawień Serwisu Internetoweg
  15. Przechowywanie i udostępnianie Tiketto informacji z urządzenia końcowego Użytkownika (plików "cookies") ma na celu poprawne działanie Serwisu Internetowego na urządzeniach końcowych. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Przechowywanie i udostępnienie informacji nie ma na celu identyfikacji Użytkownikó
  16. Tiketto przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji zapisanych na urządzeniu końcowym Użytkownika w celu:
   1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkownikó
   2. weryfikacji i rozwoju swojej ofert
   3. statystycznyc
  17. Wyłączenie zapisywania i udostępniania Tiketto informacji zapisanych bezpośrednio w bazie Serwisu Internetowego nie jest możliwe, gdyż uniemożliwiłoby to jej poprawne działani
  18. Wyłączenie zapisywania i udostępniania Tiketto informacji zapisanych bezpośrednio w bazie Serwisu Internetowego nie jest możliwe, gdyż uniemożliwiłoby to jego poprawne działanie. W celu zaprzestania przez Sprzedawcę zapisywania i korzystania z informacji w bazie Serwisu Internetowego, należy zaprzestać korzystać z Serwisu Internetoweg
  19. Tiketto może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usług (dane eksploatacyjne):
   1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w §9 ustęp 3 Regulamin
   2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkowni
   3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usłu
   4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usłu

  § 10
  ZGŁASZANIE ZAGROŻENIA LUB NARUSZENIA PRA

  1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana w Serwisie Internetowym narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Tiketto o potencjalnym naruszeni
  2. Tiketto powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z Serwisu Internetowego treści będących przyczyną naruszeni

  § 11
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMIN

  1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania w Serwisie Internetowym.
  2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Serwisu Internetowego.
  3. Wszelka korespondencja Użytkownika z Tiketto winna odbywać się drogą elektroniczną, o ile Tiketto nie wskaże innej metody komunikacji. Pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu Internetowego oraz oświadczenia składane Tiketto w postaci elektronicznej, Użytkownik powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: bok(at)tiketto.pl
  4. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik posiadający konto Użytkownika zostanie poinformowany przez Tiketto poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej aktualnie zapisany przez Użytkownika na jego koncie.
  5. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
  6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy świadczenia usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.