REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

  Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia przez Tiketto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie drogą elektroniczną usług sprzedaży biletów uprawniających do skorzystania z usług w zakresie rozrywek (zwanego dalej „Serwisem Internetowym”).

  § 1
  DEFINICJE

  1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sprzedaży Biletów za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  2. Regulamin Organizatora – regulamin działalności Organizatora lub regulamin organizacyjny Wydarzenia, którego dotyczą Bilety lub Karnety nabyte na Serwisie Internetowym.
  3. Serwis Internetowy – serwis internetowy w domenie www.tiketto.pl, do którego prawa przysługują Tiketto Sp. z o.o., za pomocą którego Tiketto Sp. z o.o. udostępnia Użytkownikom informacje, w tym o Wydarzeniach oraz umożliwia zakup Biletów i Karnetów z wykorzystaniem komputerowego systemu sprzedaży Biletów i Karnetów udostępniony przez Tiketto Sp. z o.o.. System umożliwia obsługę procesu składania zamówień, sprzedaży i odbioru Biletów i Karnetów, a także dokonywania zwrotów Biletów i Karnetów w zakresie dozwolonym przez Regulamin.
  4. Organizator – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca organizatorem Wydarzenia, na które Bilety i Karnety mogą być nabyte w Serwisie Internetowym z wykorzystaniem Systemu. Organizatorem może być również Sprzedawca.
  5. Sprzedawca – Tiketto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-368, ul. Rzędzińska 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000528734, posiadający NIP numer 5223018689 oraz REGON numer 147411829, prowadzący dystrybucję Biletów i Karnetów na wydarzenia kulturalne i sportowe za pośrednictwem Systemu.
  6. Obiekt – miejsce, w którym będzie się odbywać Wydarzenie.
  7. Wydarzenie – każde widowisko w zakresie rozrywek, sportu lub rekreacji realizowane przez Organizatora, na które Bilety i Karnety są sprzedawane w ramach Serwisu Internetowego.
  8. Bilet – bilet w formie PDF z fotokodem lub sms uprawniający Klienta do udziału w Wydarzeniu, możliwy do nabycia za pośrednictwem Serwisu Internetowego; Bilet udostępniany jest Klientowi posiadającemu konto w Serwisie Internetowym w zakładce o nazwie „Bilety” lub wysyłany na wskazany przez Klienta adres email lub numer telefonu.
  9. Karnet – karnet w formie PDF z fotokodem lub sms lub inny plik w formie cyfrowej wskazanej przez Tiketto Sp. z o.o. przed jego nabyciem przez Klienta, uprawniający Klienta do udziału w kilku powiązanych ze sobą Wydarzeniach lub w jednym Wydarzeniu z jednoczesnym przyznaniem Klientowi określonych przez Tiketto Sp. z o.o. lub Organizatora bonusów.
  10. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z Systemu.
  11. Klient – Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, który zawiera ze Sprzedawcą umowę nabycia Biletu lub Karnetu.
  12. Dowód Zakupu – Bilet lub Karnet oraz paragon fiskalny lub faktura VAT potwierdzające zakup Biletu lub Karnetu (w przypadkach, gdy są one wystawiane).
  13. Dzień roboczy – każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
  14. Zasady korzystania z Obiektu – dokument sporządzony przez właściciela lub zarządcę Obiektu określający zasady obowiązujące Użytkowników uczestniczących w Wydarzeniu, która ma się odbyć na terenie danego Obiektu, dostępny na stronie internetowej Organizatora lub Obiektu; dokument ten może występować pod inną nazwą na stronie Organizatora lub Obiektu.
  15. Biuro Obsługi Klienta – punkt udzielający informacji Użytkownikom. Kontakt z Działem Obsługi Klienta jest możliwy za pośrednictwem e-maila w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) od godziny 9.00 do godziny 17.00 email: bok(at)tiketto.pl
  16. Agent Płatności – Transferuj.pl. Właścicielem i operatorem serwisu Transferuj.pl jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcina 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4798500,00 PLN (wpłacony w całości). Transferuj.pl jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo transakcji internetowych. Numery kart kredytowych klientów są chronione poprzez wysoki poziom zabezpieczeń strony płatności jak choćby 128 bit SSL.

  § 2
  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące m.in. zakupu Biletów i Karnetów z wykorzystaniem Serwisu Internetowego oraz zasady ich zwrotu oraz reklamacji.
  2. Użytkownik dokonujący zakupu Biletu lub Karnetu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
  3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Internetowego w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  4. Informacje zawarte w Serwisie Internetowym nie stanowią oferty handlowej Sprzedawcy, o ile co innego nie wynika z postanowień Regulaminu.

  § 3
  ZAKRES USŁUG

  1. Zakup Biletu lub Karnetu nie wymaga dokonania rejestracji w Serwisie Internetowym lub założenia w nim konta Użytkownika.
  2. Klient dokonując zakupu Biletu lub Karnetu podaje następujące dane:
   1. imię i nazwisko osoby fizycznej lub firmę przedsiębiorcy,
   2. numer telefonu,
   3. adres email,
   które będą przetwarzane przez Sprzedającego i Organizatora wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Klientem a Sprzedającym oraz pomiędzy Klientem a Organizatorem.
  3. W zależności od rodzaju Wydarzenia, zgodnie z zaleceniem Organizatora wynikającym z troski o bezpieczeństwo uczestników Wydarzeń, Sprzedawca może żądać od Klienta podania również innych danych niezbędnych do zakupu Biletu lub Karnetu.
  4. W przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników, którzy w zakładce „Profil” wpisali wymagane do zakupu Biletu lub Karnetu dane, ich pobranie na potrzeby dokonywanego zakupu nastąpi automatycznie.
  5. Lista Wydarzeń, na które Użytkownik może kupić Bilet lub Karnet, korzystając z Serwisu Internetowego, znajduje się na stronie www.tiketto.pl. Sprzedawca uprawniony jest do dokonywania w każdym czasie zmian na liście Wydarzeń, w tym do jej uzupełniania o nowe Wydarzenia do wycofywania wcześniej zamieszonych na niej Wydarzeń.
  6. Organizator jest uprawniony, w każdym czasie, do zaprzestania sprzedaży Biletów i Karnetów na dane Wydarzenie. W takim przypadku, Sprzedawca nie gwarantuje, iż dostarczy Bilety i Karnety wszystkim Klientom, którzy dokonali płatności. W przypadku gdy Użytkownik zapłacił już za zamówienie otrzyma zwrot pieniędzy.
  7. Klient zobowiązany jest do zapoznania się, oraz przestrzegania Regulaminu Organizatora wraz z Zasadami korzystania z Obiektu. Regulamin Organizatora oraz Zasady korzystania z Obiektu udostępniane są Użytkownikom przed dokonaniem zapłaty za nabywane Bilety lub Karnety. Użytkownik ma prawo do uczestnictwa w Wydarzeniu realizowanym przez Organizatora, na warunkach określonych przez Organizatora.
  8. Jeżeli w Serwisie Internetowym będzie umieszczona mapa Obiektu, Sprzedawca zastrzega, iż Organizator może wprowadzić zmiany w mapie Obiektu, w tym w szczególności w zakresie zmiany usytuowania sektorów. W przypadku przekazania przez Organizatora informacji o zmianie mapy Obiektu, Sprzedawca będzie informował o przekazanych mu przez Organizatora zmianach w tym zakresie za pomocą korespondencji elektronicznej przekazywanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przy zakupie Biletu lub Karnetu.
  9. Sprzedawca i Organizator są uprawnieni do agregowania, przetwarzania i wykorzystywania danych behawioralnych dotyczących Użytkowników (w szczególności: historii transakcyjnej, historii wyszukiwani, nadawanych ocen, czytanych recenzji i opinii) w celu optymalizacji działania serwisów, w tym Serwisu Internetowego.

  § 4
  ZAKUP BILETU

  1. Użytkownik może składać zamówienia na Bilety i Karnety w Serwisie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę z wyłączeniem przerw technicznych oraz braku dostępności Serwisu Internetowego z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
  2. Złożenie zamówienia, stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy kupna Biletu lub Karnetu wybranego przez Klienta.
  3. Zakup Biletu lub Karnetu następuje poprzez dokonanie w Serwisie Internetowym kolejno następujących czynności:
   1. wskazanie: Wydarzenia, dnia oraz godziny rozpoczęcia Wydarzenia, na które ma obowiązywać Bilet lub Karnet,
   2. wybór miejsc na sali, do których zostaną przypisane Bilety lub Karnety (poprzez wybór konkretnych miejsc lub skorzystanie z opcji wyboru automatycznego) oraz ilości Biletów lub Karnetów. Jeśli miejsca są nienumerowane wystarczy określić liczbę miejsc (mapka wtedy nie występuje),
   3. wskazanie cen Biletów lub Karnetów w tym ewentualnych zniżek, z których ma zamiar skorzystać Klient przy zakupie Biletu lub Karnetu,
   4. wprowadzenie wszystkich danych bądź zaakceptowanie wskazanych przez system danych Klienta wskazanych w §3 ustęp 2 i 3 Regulaminu,
   5. dokonanie płatności za pośrednictwem Agenta Płatności na stronie Agenta Płatności za nabywane Bilety lub Karnety; zapłata powinna nastąpić bezpośrednio po dokonaniu akceptacji liczby i rodzaju nabywanych Biletów lub Karnetów i ewentualnego wyboru miejsc. Upływ terminu 20 minut bez dokonania płatności powoduje anulację dokonanej rezerwacji i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury zakupu Biletu lub Karnetu.
  4. Po dokonaniu czynności określonych w §4 ust. 3 pkt a) – d) Regulaminu w Serwisie Internetowym zostanie wyświetlone podsumowanie zawierające informacje o cenie i specyfikacji zamówionych Biletów lub Karnetów.
  5. Dla każdego zamówienia złożonego przez Klienta obowiązuje cena podana przy zamawianych Wydarzeniach w momencie złożenia zamówienia, która jest ceną brutto podaną w złotych polskich. Sprzedawca informuje Użytkowników o wszelkich innych opłatach związanych z nabywanymi Biletami lub Karnetami przed złożeniem przez nich zamówienia.
  6. W toku zakupu Biletu lub Karnetu, Klient zobowiązany jest do:
   1. akceptacji Regulaminu;
   2. akceptacji przetwarzania danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę i Organizatora;
  7. W przypadku niektórych Wydarzeń, może być wymagana akceptacja dodatkowych zasad lub regulaminów, w tym w szczególności Regulaminu Organizatora lub Zasad korzystania z Obiektu.
  8. Klient, dokonując zakupu Biletu lub Karnetu ulgowego, przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego realizacja przez Organizatora jest możliwa wyłącznie za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi. Organizator może odmówić zamiany Biletu lub Karnetu ulgowego na Bilet lub Karnet normalny lub zwrotu Biletu lub Karnetu ulgowego w przypadku nieokazania powyższych dokumentów.
  9. Sprzedaż Biletów i Karnetów w Serwisie Internetowym na Wydarzenie jest kończona w terminie ustalonym przez Sprzedawcę z Organizatorem, zwykle na 24 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia lub w momencie wyczerpania Biletów lub Karnetów przeznaczonych do sprzedaży. W przypadku Biletów i Karnetów wysyłanych fizycznie pocztą, sprzedaż Biletów i Karnetów kończy się minimum na 10 dni roboczych przed Wydarzeniem. Jeśli sprzedaż Biletów lub Karnetów jest kończona w innym, wcześniejszym terminie, wówczas termin ten jest wyraźnie zaznaczony w Serwisie Internetowym.

  § 5
  ZAPŁATA ZA BILETY LUB KARNETY

  1. Klient dokonuje płatności za Bilety i Karnety nabywane na Wydarzenia za pośrednictwem Agenta Płatności za pomocą:
   1. karty kredytowej lub płatniczej (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro),
   2. ePrzelewów.
  2. Cena Biletów lub Karnetów wynikająca z zamówienia winna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu zamówienia. Klient podczas składania zamówienia jest informowany o czasie w jakim powinien zakończyć składanie zamówienia. W przypadku niezakończenia składania zamówienia w zastrzeżonym czasie, składane zamówienie ulega anulowaniu.
  3. Transakcja nieopłacona w terminie zgodnie z §4 ustęp 3 pkt e) Regulaminu zostanie automatycznie anulowana. Zamówienie, dla którego nie wybrano formy płatności podlega anulowaniu.
  4. W przypadku anulowania zamówienia, zgodnie z ustępem 3 powyżej, nie ma możliwości przywrócenia zamówienia. W przypadku gdy wpłacone pieniądze wpłynęły po terminie określonym w §4 ustęp 3 pkt e) Regulaminu, Klientowi przysługiwać będzie zwrot wpłaconych środków.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Serwisu Internetowego, w szczególności w przypadku wyświetlania w Serwisie Internetowym błędnych cen, lub opisów usług. Jeśli zapłata za Bilet lub Karnet została dokonana, Sprzedawca zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  6. Prawa do Biletu lub Karnetu przechodzą na Klienta z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę od Agenta Rozliczeniowego potwierdzenia pozytywnego zakończenia transakcji, na potwierdzenie czego w Systemie Internetowym zostaje udostępniony Klientowi Bilet w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

  § 6
  REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

  1. Bilet lub Karnet może być dostarczony przez:
   1. wydruk własny Klienta, w przypadku wyboru opcji dostarczenia Biletu lub Karnetu na adres email;
   2. sms w przypadku wybrania tej formy dostawy;
   3. odbiór osobisty bezpośrednio przed Wydarzeniem w wyznaczonym przez Organizatora miejscu w Obiekcie.
  2. Sprzedawca zastrzega, że niektóre formy dostawy zamówienia mogą być niedostępne w przypadku wybranych Wydarzeń. Ograniczenie to może wynikać z czasu jaki pozostał do Wydarzenia lub z ustaleń z Organizatorem. W przypadku gdy dana opcja będzie niedostępna dla danego Wydarzenia wówczas nie będzie ona prezentowana na stronie www.tiketto.pl w procesie składania zamówienia.
  3. Dostarczenie Biletu lub Karnetu dokonywane jest w sposób wybrany przez Klienta, z zastrzeżeniem ustępu 3 powyżej, jednakże raz wybranej opcji dostarczenia Biletu lub Karnetu nie można zmienić.
  4. Warunkiem odbioru Biletu lub Karnetu bezpośrednio przed Wydarzeniem jest podanie następujących danych:
   1. numer zamówienia;
   2. imienia i nazwiska;
   3. kodu odbioru (kod jest przekazywany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia);
   4. 4 cyfr karty kredytowej lub płatniczej, jeżeli Klient dokonał płatności za Bilet lub Karnet kartą.
   Klient powinien dodatkowo okazać dokument tożsamości.
  5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta danych dotyczących zamówienia osobom trzecim, nieuprawnione odebranie Biletów lub Karnetów oraz wydrukowanie Biletu lub Karnetu przez osoby trzecie.
  6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki kradzieży Biletu lub Karnetu Klientowi i skutki udostępnienia Biletu lub Karnetu lub numeru zamówienia, kodu identyfikacyjnego przez Klienta, osobie trzeciej.
  7. W przypadku upoważnienia przez Klienta osoby trzeciej do odbioru Biletu lub Karnetu musi ona znać: numer zamówienia, kod identyfikacyjny, 4 ostatnie cyfry karty kredytowej, imię i nazwisko podane w zamówieniu i adres e-mail, który służy do logowania się na stronie www.tiketto.pl oraz musi ona posiadać pisemne upoważnienie oraz dokument tożsamości. Z uwagi na możliwość obowiązywania u Organizatora odmiennych regulacji odbioru Biletów lub Karnetów przez osoby trzecie, przed skorzystaniem z tej formy odbiory, Klient powinien skontaktować się z Organizatorem, celem potwierdzenia istnienia takiej możliwości.

  § 7
  REALIZACJA BILETU I KARNETU

  1. Bilet lub Karnet, stosownie do ich treści, umożliwia jednorazowe lub wielokrotne wejście na Wydarzenia wskazanej na Bilecie lub Karnecie liczbie osób (o ile jest Biletem lub Karnetem na okaziciela) lub osobom imiennie wskazanym na Bilecie lub Karnecie (w przypadku Biletu lub Karnetu imiennego). W przypadku braku informacji na Bilecie lub Karnecie dotyczącej liczby osób jakie mogą jednorazowo wejść na Wydarzenie, Bilet lub Karnet uprawnia do wejścia na Wydarzenie jedną osobę.
  2. Bilet lub Karnet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia do uczestniczenia w Wydarzeniu i zostanie uznany za nieważny.
  3. Realizacja Biletu lub Karnetu następuje poprzez okazanie pracownikowi Obiektu obsługującemu bramkę biletową biletu w formie PDF lub fotokodu przesłanego w postaci linku smsem na podany podczas zamówienia, numer telefonu lub fizycznego biletu odebranego w kasie Obiektu.
  4. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienie w realizacji Biletu lub Karnetu w przypadku, gdy czas pomiędzy zakupem przez Klienta Biletu lub Karnetu i rozpoczęciem Wydarzenia jest krótszy niż termin określony §4 ustęp 3 pkt e) Regulaminu.
  5. Organizator może odmówić uwzględnienia reklamacji Klientów związanych z niemożnością lub opóźnieniem wejścia na Wydarzenie w sytuacji, gdy wynikać to będzie z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy lub Organizatora.
  6. Klient, zakupując Bilet lub Karnet za pomocą Serwisu Internetowego bezpośrednio przed rozpoczęciem Wydarzenia, powinien uwzględnić czas niezbędny na kontrolę Biletów lub Karnetów.
  7. Bilet (Karnet) ważny jest od momentu otrzymania wiadomości zawierającej potwierdzenie zakupu, do momentu zakończenia Wydarzenia, którego Bilet dotyczył chyba że Organizator Wydarzenia wskaże inaczej. Klient nie ma prawa do udziału w Wydarzeniu poza terminem ważności Biletu lub Karnetu.
  8. W przypadku, gdy Klient opuszcza Obiekt w trakcie trwania Wydarzenia, powinien okazać pracownikowi Obiektu Bilet lub Karnet w sposób wskazany przez Organizatora pod rygorem utraty prawa do powrotu na salę, w której odbywa się Wydarzenie i udziału w dalszej części Wydarzenia. Sprzedawca zastrzega, iż dany Organizator może nie dopuszczać możliwości powrotu na Wydarzenie, po jego opuszczeniu przez Klienta.

  § 8
  ZWROT BILETU

  1. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Regulaminu, prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje Klientom będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa w przypadku zawarcia ze Sprzedawcą umowy nabycia Biletu lub Karnetu na Wydarzenia – zgodnie z art. 38 pkt. 12 ww. ustawy z uwagi na fakt, iż dotyczy ona świadczenia usług o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi.
  2. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Regulaminu oraz Regulaminu Organizatora Klient ma prawo do zwrotu Biletu lub Karnetu:
   1. w przypadku, gdy fotokod nie będzie możliwy do odczytania w Obiekcie, mimo spełniania wymagań określonych w Regulaminie,
   2. w przypadku odwołania Wydarzenia, którego dotyczy Bilet lub Karnet,
   3. w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego Biletu lub Karnetu na warunkach określonych zgodnie z Regulaminem oraz Regulaminem Organizatora, leżących po stronie Organizatora lub Sprzedawcy,
   przy czym w wypadku gdy którekolwiek ze zdarzeń określonych powyżej będzie dotyczyło jednego lub kilku ale nie wszystkich Wydarzeń, których dotyczył Karnet, Klient będzie uprawniany do otrzymania kwoty stanowiącej proporcjonalną wartość Karnetu, obliczoną proporcjonalnie do regularnych cen za Bilety na wszystkie wydarzenia objęte Karnetem.
  3. Prawo do zwrotu Biletu lub Karnetu nie przysługuje w przypadku zmiany miejsca lub czasu Wydarzenia jeśli ma to miejsce w obrębie tego samego Obiektu lub miejscowości.
  4. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu, miejsca Wydarzenia, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klientów - o ile otrzyma informację o tym od Organizatora. Informacja o odwołaniu Wydarzenia będzie znajdowała się pod linkiem na dole strony „zmiana w repertuarze”. Klienci będą informowani o tym fakcie również drogą mailową, z zastrzeżeniem posiadania konta Użytkownika w Serwisie Internetowym. W przypadkach określonych powyżej Organizator oraz Sprzedawca są uprawnieni do telefonicznego oraz SMS-owego kontaktu z Klientami.
  5. Klient zobowiązany jest do zachowania Dowodu Zakupu celem uzyskania zwrotu pieniędzy w przypadku dokonywania zwrotu Biletu lub Karnetu.
  6. Zwroty Biletów lub Karnetów na odwołane Wydarzenie przyjmowane są przez Organizatora w terminie wskazanym w jego regulaminie, dostępnym na stronie Organizatora lub w jego siedzibie. Jeśli w Regulaminie Organizatora nie jest określony termin przyjmowania zwrotów, Bilety i Karnety można zwracać w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia odwołania Wydarzenia.
  7. Klient, powinien zgłosić zwrot Biletu lub Karnetu Organizatorowi oraz Sprzedawcy z wykorzystaniem procedury reklamacji określonej Regulaminem.
  8. W przypadku płatności kartą kredytową lub płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę, z której dokonano transakcji zakupu.
  9. Sprzedawca zastrzega, iż wszelkie skargi oraz wnioski dotyczące odwołanego Wydarzenia, którego nie jest Organizatorem, a także jego przebiegu i realizacji należy kierować do Organizatora.
  10. Organizator może ustalić inne niż określone w niniejszym paragrafie zasady i terminy dokonywania zwrotu Biletów i Karnetów w przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty i miejsca odbycia się Wydarzenia, z którymi Użytkownik będzie mógł się zapoznać poprzez informację zawartą na stronie internetowej Organizatora lub w jego siedzibie.

  § 9
  PROCEDURA REKLAMACJI

  1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: bok(at)tiketto.pl lub adres siedziby Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko lub firmę Użytkownika, adres e-mail oraz numer telefonu, z którego zakupił Bilet lub Karnet oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń w tym nazwę Wydarzenia, na które zakupiony był Bilet lub Karnet oraz miejsca dokonania zakupu.
  3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminach i na warunkach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
  5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w reklamacji lub w trakcie nabycia Biletu lub Karnetu.

  § 10
  DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Sprzedawcy jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie w celach określonych w Regulaminie.
  3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.
  4. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych może uniemożliwić prawidłowe wykonanie usług przez Sprzedawcę.
  5. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usuwania.
  6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
  7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
  8. Z zastrzeżeniem postanowienia §10 ust. 9 poniżej, Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  9. Sprzedawca przekaże zgromadzone danych osobowe Klienta Organizatorowi organizującemu Wydarzenie na które zostały zakupione Bilety lub Karnety, celu umożliwienia mu prawidłowego wykonania zobowiązań Organizatora wobec Klienta.
  10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie nie zawierają danych osobowych Użytkowników.

  § 11
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Sprzedawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w sprzedaży Biletów i Karnetów, jeśli powodem jest:
   1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy,
   2. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Sprzedawcy).
  2. Sprzedawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem przez Organizatora lub Sprzedawcę ich zobowiązań z tytułu nabycia przez Klienta Biletu lub Karnetu, tylko jeżeli Klient nie uzyska, takiego odszkodowania od Organizatora po uprzednim wykorzystaniu wszystkich praw przysługujących mu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do straty rzeczywiście poniesionej przez Klienta.
  3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego o rękojmi.
  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności Agenta Płatności, operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
  5. Sprzedawca nie jest stroną umów w zakresie usług świadczonych przez Organizatorów na rzecz Klientów w ramach realizacji przez Klientów ich uprawnień z nabytych Biletów, Karnetów lub umów dotyczących realizacji płatności za nabywany Bilet lub Karnet zawieranych pomiędzy Klientem a Agentem Płatności.
  6. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  7. Sprzedawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za błędne wpisanie danych do Serwisu Internetowego przez Użytkownika oraz brak możliwości zalogowania się do Systemu wynikający z przyczyn technicznych oraz okoliczności obiektywnych pozostających poza kontrolą Sprzedawcy.

  § 12
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU

  1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania w Serwisie Internetowym.
  2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Serwisu Internetowego.
  3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik posiadający konto Użytkownika zostanie poinformowany przez Tiketto poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej aktualnie zapisany przez Użytkownika na jego koncie, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
  4. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
  5. W wypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami regulaminu a informacjami przekazanymi Klientowi będącemu konsumentem zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, rozstrzygające znaczenie będą miały informacje przekazane zgodnie z w/w ustawą.
  6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy świadczenia usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.